เริ่มต้นการกระบวนการศึกษาหาข้อมูล (Learning) เกี่ยวกับบริษัท สินค้าหรือบริการที่จะจัดทำเว็บไซต์, กำหนดวัตถุประสงค์ (Website Objective) ของการจัดทำให้ชัดเจนว่าต้องการ จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าหรือบริการออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Web Publication) หรือเน้นในด้านการให้บริการภายในเว็บไซต์ (Web Services) หรือส่ง เสริมภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น ๆ (Web Corporate or Web Presentation) วัตถุประสงค์จะเป็นส่วนช่วยในการกำหนดโครงสร้างของการจัดทำ, การเลือกใช้เทคโนโลยี หรือการออก แบบที่เกี่ยวข้อง, กำหนดกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ ว่าเป็นตลาดในประเทศหรือตลาดทั่วโลก, ความพร้อมของบุคคลากร ที่จะมาดูแลเว็บไซต์ และที่สำคัญคือ เนื้อหาและข้อมูลที่จะ ลงในเว็บไซต์ เหล่านี้เป็นต้น
 
 
  วางแผนการจัดทำเว็บไซต์ คือ การกำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์ (Site Map & Contents) เทคนิคที่ใช้ เช่น HTML, Dynamic HTML, Database Programming, Flash Presentation etc. กำหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนงาน เช่น งานออกแบบ, งานโปรแกรม, งานประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เป็นต้น กำหนดช่วงเวลาทำงาน (Time Frame) และการติดตามและวัดผลของ เว็บไซต์นั้น ๆ การวางแผน การจัดทำที่ดีจะส่งผลให้เว็บไซต์นั้นแล้วเสร็จตามกำหนดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงใช้จ่ายงบประมาณได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
 
 
  เริ่มต้นจากการทำแบบร่าง (Demo Design) หน้าตาของเว็บไซต์ การจัดวางเมนูและตำแหน่ง (Menu & Navigator) โดยฝ่ายสร้างสรรค์ ถ้าหากเว็บไซต์มีโปรแกรมในส่วนอื่นด้วย ก็จะต้อง ทำการ Demo ในส่วนระบบโปรแกรมการใช้งานอย่างคร่าว ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ ทราบโครงสร้างและองค์ประกอบทุกส่วนของเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าตกลงในโครงสร้างทั้งหมดแล้ว จึงคัดเลือกข้อมูลรูปภาพ, ข้อความและ องค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดที่จะนำเสนอในเว็บไซต์
 
 
  ในขั้นตอนการจัดทำนี้ ฝ่ายพัฒนาจะเริ่มนำแบบและโครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งหมดมาจัดสร้างเว็บไซต์จริง (Web Building) โดยเลือก ใช้เทคโนโลยีตามที่วางแผนไว้และดำเนินงาน ไปตามกำหนดการต่าง ๆ โดยจะต้องมีการทดสอบทุกส่วนในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มี ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย (all of environment) และทำการส่งให้ลูกค้า ตรวจแก้ไขเป็นขั้นตอนสุดท้าย
 
 
  หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสมบูรณ์แล้ว ฝ่ายเทคนิคก็จะทำการติดตั้งเว็บไซต์ใน Server ของโดเมนเนมนั้น ๆ และจะทำการ ทดสอบออนไลน์อีกครั้งในทุกระบบ, การ browse, loading, program access etc. ทดสอบระบบรับ-ส่งอีเมลล์ เป็นต้น แล้วจึงเริ่ม เปิดใช้งานเว็บไซต์
 
 
  เมื่อเว็บไซต์เปิดใช้งานแล้ว เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการแนะนำและ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของเราให้กลุ่มเป้า หมายได้รู้จัก ซึ่งถือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก และอาศัยวิธีการที่หลากหลายออกไปตามแต่กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ นั้น ๆ เช่น Register Thai Web Directory, Submit to Major Search Engine, Introduction Mailing List, Banner Link Exchange และอื่น ๆ
 
 
  เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์จะต้องมีการติดตามผลของเว็บไซต์นั้น ๆ โดยการติดตามจากโปรแกรม สถิติต่าง ๆ Statistic Tracking Program ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ในแต่ละวันหรือช่วงเวลา, การเข้ามาของผู้เยี่ยมชมผ่านจากช่องทางใด, เว็บไซต์อะไร และมา จากที่ใด เหล่านี้เป็นต้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการ ปรับปรุงเว็บไซต์ในอันดับต่อ ๆ ไป
 
 
  เราควรดูแลเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ โดยการเปลี่ยนแปลงและ update ข้อมูลของ เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการ ติดตามในการเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง